เมื่อใดเห็นดวงธรรม ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคต

วันที่ 26 สค. พ.ศ.2557

 

 

เมื่อใดเห็นดวงธรรม ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคต


...พระตถาคตคือพระธรรมกาย ซึ่งอยู่ภายในตัวของเราเอง และภายใน ตัวของมนุษย์ทุก ๆ คนในโลก แต่เขาไม่รู้ว่ามีอยู่ คำว่า  “พระตถาคตเจ้า”  จะใช้เมื่อพระบรมโพธิสัตว์หรือ อดีตเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชและได้บรรลุธรรม ได้เข้าถึงความ เป็นหนึ่งเดียวกับพระธรรมกายในตัวนั่นแหละจึงจะใช้คำว่า พระ ตถาคตเจ้า ...พระตถาคตเจ้านี้ก็มีอยู่ในตัวของเราและในตัวของทุก  คนในโลก  แต่ต้องเห็นธรรมดวงแรกนี้ก่อน  ที่เรียกว่า  “ปฐม มรรค”  เป็นดวงธรรมใสบริสุทธิ์ที่บังเกิดขึ้นในกลางกาย  เห็น ธรรมเมื่อใดก็จะเห็นพระตถาคตเจ้า คือพระธรรมกายในไม่ช้า

 


พระเทพญาณมหามุนี