เส้นทางของพระโพธิสัตว์

วันที่ 11 ตค. พ.ศ.2557

 
เส้นทางของพระโพธิสัตว์
 
 

พระพุทธเจ้าของเรา ทุก ๆ พระองค์ ท่านเกิดมากี่ภพกี่ชาติ ก็ตาม  ในสมัยที่ยังเป็น พระโพธิสัตว์อยู่ ล้วนแต่แสวงหา ความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ ด้วยกันทั้งสิ้น

เพราะท่านมองเห็นว่า กิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง นั้นเป็นอุปสรรค ที่สำคัญของชีวิต จึงหาวิธีชำระ กาย วาจา ใจ ให้สะอาด บริสุทธิ์   โดยการให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา เพื่อเอาชนะกิเลส อาสวะเหล่านั้นให้หมดสิ้นไป

ท่านทำอย่างนี้ ไปเรื่อยๆ ทุกชาติ  จนกระทั่งกิเลสเหล่านั้น เบาบาง เจือจางแล้วหมดไป จนตรัสรู้เป็นพระอรหันต สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในที่สุด
 
 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่