หากบุคคลใดไม่รู้ว่า เกิดมาเพื่ออะไร

วันที่ 16 ตค. พ.ศ.2557

 
 

หากบุคคลใดไม่รู้ว่า
เกิดมาเพื่ออะไร
หรือ เกิดมาจากไหน มาทำไม
อะไรคือเป้าหมายของชีวิต
และจะเข้าถึงเป้าหมายนั้น
ด้วยวิธีการใด
บุคคลนั้นถือว่า
เป็นผู้ประมาทในชีวิต

หากเราปรารถนา
ที่จะดำรงตนอยู่อย่างปลอดภัย
จากภัยทั้งหลายในสังสารวัฏ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เป็นผู้ที่ไม่ประมาท
ในการสั่งสมบุญบารมี 
และยึดเอาพระรัตนตรัย
เป็นสรณะ

หมั่นตรึกระลึกนึกถึง
พระรัตนตรัยอยู่ตลอดเวลา
และทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียว
กับท่านให้ได้เพื่อจะได้
นำความรู้ที่เกิดจาก
การเข้าถึงพระรัตนตรัย
ไปขจัดกิเลสอาสวะ
ที่เอิบอาบ ซึมซาบ ปนเป็น
อยู่ในใจให้หมดสิ้นไป

นี้คือหัวใจ
ของการดำรงชีวิตอยู่
เป็นวัตถุประสงค์
ของการเกิดมา
หากทำได้เช่นนี้
เกิดมาในภพชาตินี้
ชีวิตก็คุ้มค่า สมกับที่
ได้เกิดมาเป็นมนุษย์
และได้พบพระพุทธศาสนา 
เพื่อทำพระนิพพาน
ให้แจ้งกันทุกคน...

สาธุ​ สาธุ​ สาธุ​
อนุโมทนา​บุญ​ซึ่ง​กัน​และ​กัน​นะ​

 

พระเทพญาณมหามุนี