°♢มารกลัวกายหยาบมาก♢°

วันที่ 27 พย. พ.ศ.2557

 

 

°♢มารกลัวกายหยาบมาก♢°

  มารกลัวกายหยาบมาก 
เพราะกายมนุษย์
สามารถศึกษาเรียนรู้หยุดนิ่ง
เข้าสู่ศูนย์กลางกายภายใน 
เข้าถึงผู้รู้ภายในตัว
ที่มีลักษณะกายมนุษย์
ครบถ้วนทุกประการได้ 
กลัวว่าเมื่อสวมทับกายท่าน
สนิทแล้วจะเปิดเผยสิ่งที่อยู่
ฉากหลังในฉากหลัง และเข้าไป
สู่กลางใจก็จะเข้าไปสู่กลางใจดำ
ซึ่งเป็นต้นแหล่งแห่งอกุศลกรรมหรือกัณหกรรม คือธรรมที่ดำ
ถึงตรงนั้นเขาจะสู้ไม่ได้ 

ถ้าเอาตายได้ก็จะเอาตาย 
เรียกว่า "มัจจุมาร" 

ถ้าเอาให้ตายในครรภ์ได้
ก็เอาตายในครรภ์ 

เอาให้ตายนอกครรภ์ได้
ก็เอาตายนอกครรภ์ 

และไม่ว่าจะอยู่นานก็เอาตายได้
แต่ถ้าอยู่ได้นานก็ทำให้กายเสื่อม
คุณภาพ เรียกว่า "ขันธมาร" 

มนุษย์ที่มารกลัวมากก็คือ 
"กายลักษณะมหาบุรุษ" 

ส่วนกายที่ไม่ใช่กายมหาบุรุษ 
แม้เป็นเพียงกายที่ทุพพลภาพ
ก็กลัวเช่นกัน

เพราะศูนย์กลางกายยังคงอยู่แม้ว่ามีเพียงครึ่งกลางกาย
ก็กลัว 

ทำไมถึงได้กลัวกายมหาบุรุษ 
ก็เพราะเหมือนรถตัวถังที่ดี 
ไม่มีบุบและมีลักษณะเหมือน
กายธรรมภายใน"

 

°♢พระเทพญาณมหามุนี♢