บุญเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

วันที่ 06 มค. พ.ศ.2558

 

บุญเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

 

  บุญ เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง ของพวกเราทั้งหลาย  เกิดมาเป็นมนุษย์จะมีรูปกาย ที่สวยงาม สมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เกิดในตระกูลที่ดี มีพวกพ้องบริวารที่ซื่อสัตย์ สุจริตก็เพราะบุญ


  จะเป็นเศรษฐีก็เพราะบุญ จะเป็นพระอริยเจ้า เป็นพระโสดาบัน เป็นพระสกิทาคามี เป็นพระอนาคามี เป็นพระอรหันต์ก็เพราะบุญ เป้นพระอัครสาวกก็เพราะบุญ เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า หรือแม้กระทั่งเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้า ก็เพราะบุญ บุญจึงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิต

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร