เมื่อสมาธิเกิด

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2558

 

 

เมื่อสมาธิเกิด  ปัญญาก็ตามมา
ทำให้เข้าใจชีวิตทุกด้าน  ไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่ง
เหมือนมองมุมใดมุมหนึ่ง  หรือมองต่างมุม

ถ้ามัวแต่มองมุม  ก็จะเห็นแต่มุม  ไม่เห็นทุกด้าน  แต่ถ้ามองตรงกลาง 

การมองมีอยู่ ๒ ด้าน คือ
ด้านดี – ด้านชั่ว  ด้านถูก – ด้านผิด  
ด้านประโยชน์ – ด้านไม่ใช่ประโยชน์
ด้านคุณ – ด้านโทษ  ด้านบุญ – ด้านบาป  
ด้านมืด – ด้านสว่าง
มองตรงกลางมองได้ทุกด้าน ครบหมด

 

 

(คุณครูไม่ใหญ่)
 ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕