อุปสรรคที่สำคัญของชีวิต

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2558

 

 

อุปสรรคที่สำคัญของชีวิต 

 

 พระพุทธเจ้าของเรา ๆ พระองค์  ท่านเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ตาม  ในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่  ล้วนแต่แสวงหาความบริสุทธิ์  กาย  วาจา  ใจ  ด้วยกันทั้งสิ้น 

 

 เพราะท่านมองเห็นว่า กิเลสคือ... ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  นั้นเป็นอุปสรรคที่สำคัญของชีวิต  

 

 จึงหาวิธีชำระ กาย  วาจา  ใจ  ให้สะอาดบริสุทธิ์  โดยการให้ทาน  รักษาศีล  และเจริญภาวนา  เพื่อเอาชนะกิเลสอาสวะเหล่านั้นให้หมดสิ้นไป  ท่านทำอย่างนี้เรื่อย ๆ ทุกชาติ  

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร