ทุกครั้งที่เรานั่งขัดสมาธิคู้บัลลังก์

วันที่ 11 เมย. พ.ศ.2558

 

 

ทุกครั้งที่เรานั่งขัดสมาธิคู้บัลลังก์  
ตั้งกายตรง   ดำรงสติมั่น  
ใจหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกาย   
ตอนนั้นจิตเราจะเริ่มบริสุทธิ์  
ความบริสุทธิ์เกิดขึ้นเมื่อใจหยุด 

แม้ว่าเราจะปรารถนาเพียงใดก็ตามว่า  
ขอให้ข้าพเจ้า...
มีความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ 
ก็ได้แต่ขอถึงความบริสุทธิ์เท่านั้น  

ส่วนความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้น  
เมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ใน
ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เท่านั้น 

 

(คุณครูไม่ใหญ่)
พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙