กราบขอบพระคุณ

วันที่ 24 เมย. พ.ศ.2558

 

 

"กระผมขอกราบขอโอกาส   ขออนุญาตกราบขอบพระคุณ พระเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ และเพื่อนสหธรรมิกทุกรูป ที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กระผม และลูกๆผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรได้สร้างมหาทานบารมีถวายมหาสังฆทาน 30,000 กว่าวัดทั่วประเทศ  

 

และในวันนี้พระเดชพระคุณยังได้เมตตาให้ศีลให้พรและเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันคุ้มครองโลก  

        
กระผมดีใจและสุขใจเป็นอย่างมาก ที่ได้เห็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพุทธบริษัททั้งสี่ ที่ตั้งใจบำเพ็ญสร้างบารมีเพื่อที่จะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง  และรู้สึกปลาบปลื้มใจในความเสียสละอย่างไม่ย่อท้อและไม่หวั่นไหว ของพุทธบุตรผู้อุทิศตนที่มีหัวใจเป็นดวงเดียวกันเหมือน ดวงตะวันที่มีดวงเดียว  ในการที่จะพิทักษ์พระพุทธศาสนา ให้มีความมั่นคงเจริญวัฒนาถาวรสืบต่อไป โดยไม่เกรงกลัวต่อภัยคุกคามใดๆทั้งสิ้น     

        
กระผมและหมู่คณะขอแสดงเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ใจว่า เรารักพระพุทธศาสนาและมีมโนปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะฟื้นฟูกอบกู้พระพุทธศาสนาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน (!!)

 

ดังนั้นเราจะร่วมกันปกป้อง จรรโลงรักษาพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่คู่โลกต่อไป ตราบจนกว่าชีวิตจะหาไม่ 

 

ภาพแห่งมหาปิติในวันนี้เป็นภาพงดงามน่าเลื่อมใสเป็นทัสนานุตริยะ การได้เห็นอันประเสริฐ     
      

เป็นภาพที่แสดงออกถึงพลังสามัคคีของพุทธบริษัททั้งสี่ ผู้ที่รักและหวงแหนพระพุทธศาสนายิ่งชีวิต 

 

กระผมรู้สึกซาบซึ้งและขออนุโมทนากับทุกท่าน ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่พุทธบุตรทุกรูปได้เมตตาให้ความอนุเคราะห์ และสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา  

 

ท้ายที่สุดนี้ หากมีส่วนหนึ่งประการใดบกพร่องผิดพลาดไปบ้าง กระผมกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาอีกทั้งคำแนะนำ จากพระเดชพระคุณ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป  

 

ขอกราบแทบเท้าขอบคุณพระเดชพระคุณทุกรูปมา ณ โอกาสนี้ (อธิษฐาน)"

 

พระเทพญาณมหามุนี
  22 เมษายน พ.ศ. 2558