พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนเป็นพระบรมโพธิ์สัตว์

วันที่ 12 พค. พ.ศ.2558

 

 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนเป็นพระบรมโพธิ์สัตว์
พระองค์ตั้งโจทย์ชีวิตไว้ว่า ทำอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์ 
และได้แสวงหาหนทางพ้นทุกข์ แล้วพระองค์ก็ทรงค้นพบว่า 
หนทางพ้นทุกข์ไม่ได้อยู่นอกโลก ไม่ได้อยู่ในน้ำ ในอากาศ 
ขั้วโลกเหนือ หรือขั้วโลกใต้ แต่อยู่ในตัว ค้นเข้าไป
ในที่สุด พระองค์ก็ทรงดับทุกข์ได้ด้วยพระองค์เอง

 

(คุณครูไม่ใหญ่)
๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘