ดวงอาทิตย์ดวงเดียว

วันที่ 12 พค. พ.ศ.2558

 

 

ดวงอาทิตย์ดวงเดียว 
ผุดขึ้นมาขจัดความมืด ทำให้อากาศสว่างได้ ฉันใด
คนดีๆ แม้เพียงคนเดียว
ก็สามารถทำให้ทุกคนในโลกสะอาดและสว่างได้ ฉันนั้น


(คุณครูไม่ใหญ่) 
๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๖

ไม่มีอะไรจะวิเศษสุดเท่ากับการให้โอกาสเพื่อนมนุษย์
ได้เข้าถึงสิ่งที่ดีที่สุด คือ พระรัตนตรัยภายใน
จากคำแนะนำของเรา 

(คุณครูไม่ใหญ่)
๔ มีนาคม ๒๕๔๗


สิ่งใดที่ทำได้ยาก  แต่เราทำได้  
นั่นคือ ความปีติและภาคภูมิใจทุกครั้ง
ในยามที่เราระลึกนึกถึง

 

๑ มกราคม ๒๕๔๘