ทำแทนกันไม่ได้

วันที่ 08 มิย. พ.ศ.2558

 

 

ทำแทนกันไม่ได้

 

การฝึกใจให้หยุดนิ่ง
ทำแทนกันไม่ได้  
ต้องทำด้วยตัวเอง 
เป็นปัจจัตตัง !!!

 

เพราะฉะนั้น ...
ต้องให้ความสำคัญ
กับการปฏิบัติธรรมให้มากๆ  
ควบคู่กับภารกิจ 

 

บริหารเวลาของเรา
ให้เป็น เพราะนี่คืองาน
ที่แท้จริงของเรา  
นอกนั้นก็เป็นงานที่คอย
ประคับประคองให้ชีวิต
ดำรงอยู่ได้  เพื่อแสวงหา
หนทางพ้นทุกข์ 

 

คุณครูไม่ใหญ่