สันโดษ

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2558

 

สันโดษ

 

พุทธพจน์เตือนใจ

    "ลาภทั้งหลาย มีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่ง ทรัพย์มีความสันโดษเป็นอย่างยิ่ง ญาติมีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่ง พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง"  คาถาธรรมบท

     ความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บถือเป็นลาภอันประเสริฐ แม้จะเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติมาก แต่หากถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแล้ว จะแสวงหาความสุขก็ได้ไม่เต็มที่ พระพุทธองค์จึงตรัสว่า สุดยอดของความมีลาภแบบชาวโลกทั่วไป คือ ขอให้เราเป็นผู้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ เพราะเมื่อร่างกายแข็งแรง จะคิด พูดหรือทำอะไร ก็คล่องตัว จะทำทาน รักษาศีลหรือเจริญภาวนา ก็ทำได้อย่างเต็มที่ 
 
     สันโดษ คือ ยินดีพอใจในสิ่งที่ตนพึงมีพึงได้ เป็นอยู่อย่างสมถะ ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย แต่ไม่ถึงกับตระหนี่ถี่เหนียว ไม่ใช้จ่ายเกินตัว 

     ส่วนความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนั้น ผู้มีความคุ้นเคยสนิทสนมกันเป็นอย่างดี แม้มิได้เป็นญาติพี่น้อง แต่ก็มีความรักและห่วงใยซึ่งกันและกัน