กัลยาณมิตรที่แท้จริง

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2558

 

กัลยาณมิตรที่แท้จริง

 

กัลยาณมิตรที่แท้จริง

        คำว่า กัลยาณมิตร หรือ ผู้นำบุญ นั้น ไม่ใช่หมายถึง...ผู้ที่ไปเชิญชวน คนมาทำบุญเท่านั้น แต่หมายถึง บุคคลนั้นจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีงาม แก่ชาวโลกด้วย ทั้งความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ต้องอุดมไปด้วย... ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างนี้จึงจะเรียกว่ากัลยาณมิตรอย่างแท้จริง

 

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่