คนเราลองรู้แค่ ๒ ด้าน

วันที่ 02 กค. พ.ศ.2558

 

คนเราลองรู้แค่ ๒ ด้าน

 

คนเราลองรู้แค่ ๒ ด้านนี้  ก็ครบทุกด้าน
เมื่อรู้แล้ว  ก็เลือกที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม
ทั้งทาน  ศีล  เนกขัมมะ  ปัญญา  วิริยะ
ขันติ  สัจจะ  อธิษฐาน  เมตตา  อุเบกขา
บารมีทั้งหลายเหล่านี้ก็จะบำเพ็ญได้ง่าย ตามลำดับ

 

(คุณครูไม่ใหญ่)
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕