มรรคผลนิพพาน

วันที่ 02 กค. พ.ศ.2558

 

มรรคผลนิพพาน

 

มรรคผลนิพพานเป็นอกาลิโก 
ไม่จำกัดกาลสมัย และไม่ผูกขาดกับใคร
ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน
ในการบรรลุมรรคผลนิพพานได้ 
เพราะมรรคผลนิพพานมีอยู่แล้ว
ในกลางกายของมนุษย์ทุกคน

 

 (คุณครูไม่ใหญ่)
๓ กันยายน  ๒๕๔๘

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร