ธรรม ๓ ประการ

วันที่ 08 สค. พ.ศ.2558

 

ธรรม ๓ ประการ

 

ระบบการควบคุมชีวิตมี ๓ อย่าง
คือ บุญ บาป และไม่บุญไม่บาป
ธรรม ๓ ประการนี้
มีฤทธิ์มีอานุภาพมากพอๆ กัน

 

 

 คุณครูไม่ใหญ่

๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖