วันออกพรรษา เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ ที่ผ่านมา จังหวัดหนองคาย นอกจากคึกคักไปด้วยบรรยากาศของบั้งไฟพญานาคแล้ว เหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญ คือ การสถานปนา “พุทธอุทยานนานาชาติ
...อ่านต่อ
ประมาณการกันว่าคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยในแต่ละปี มีจำนวนมากที่สุด เฉลี่ยการตายเฉพาะจากส่วนของยานยนต์เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน หรือวันละเกือบ 50 คน สูญเสียด้านเศรษฐกิจ
...อ่านต่อ
โครงการนี้เกิดด้วยความร่วมมือร่วมใจ จากทั่วประเทศกว่า ๔๐ องค์กร อาทิ หน่วยราชการและภาคเอกชน ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ (สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ สมาคมรักสันติสุข
...อ่านต่อ
“ถวายสังฆทาน แด่คณะสงฆ์ 266 วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ฯ ใน 4 จังหวัดภาคใต้” (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี
...อ่านต่อ
สุรา...เป็นสารเสพติดประเภทหนึ่ง เมื่อใช้เสพปริมาณมากเป็นประจำสามารถทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ ของร่างกาย สุขภาพจิต และปัญหาสังคมรอบตัวบุคคลนั้นได้
...อ่านต่อ
  เพื่อให้เป็นไปตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
...อ่านต่อ
บั้งไฟพญานาค -ปีนี้.ตรงกับวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2548
...อ่านต่อ
“บั้งไฟพญานาค” เป็นปรากฎการณ์ของการเกิดลูกไฟสีชมพูพวยพุ่งขึ้นจากกลางลำน้ำโขงสู่อากาศ โดยลูกไฟนั้นไม่มีควัน ไม่มีกลิ่น ไม่มีเสียง พุ่งสูงประมาณ 20-30 เมตร แล้วหายไปโดยไม่มีการโค้งลงมา
...อ่านต่อ
“บั้งไฟพญานาค” เป็นปรากฎการณ์ของการเกิดลูกไฟสีชมพูพวยพุ่งขึ้นจากกลางลำน้ำโขงสู่อากาศ โดยลูกไฟนั้นไม่มีควัน ไม่มีกลิ่น ไม่มีเสียง พุ่งสูงประมาณ 20-30 เมตร แล้วหายไปโดยไม่มีการโค้งลงมา
...อ่านต่อ
"เมืองบาดาล ใต้ลำน้ำโขงซึ่งเป็นภพซ้อนภพ คือ เป็นภพละเอียด ของนาค ซ้อนอยู่ในภพหยาบของโลกมนุษย์ และครอบคลุม ดินแดนทั้งฝั่งไทยลาว" ย้อนอดีตไปเมื่อประมาณ ๕,๐๐๐ ปี มีอาณาจักรโบราณแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณริม แม่น้ำโขงทั้ง ๒ ฝั่ง อาณาจักรแห่งนี้มีความ เจริญรุ่งเรืองมาก ชาวเมืองอยู่เย็นเป็นสุข ประชาชนมีจิตใจงดงาม เป็นคนดี มีศีลธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน มีความเคารพ กันตามลำดับอาวุโส ความดีงามเหล่านั้นก็ยัง
...อ่านต่อ
"มธุรนาคราช ชื่อนี้ถือนิมิตจากผิวพรรณของท่านว่าเหมือนสี น้ำผึ้ง คือ เป็นสีน้ำตาลทองเข้มๆ ซึ่งเป็นอานิสงส์แห่งการถวาย น้ำผึ้งครั้งเป็นมนุษย์"
...อ่านต่อ
"พวกกำเนิดแบบโอปปาติกะนั้น เป็นพญานาคชั้นปกครองปกครองประชากรนาคด้วยระบบบุญญาธิปไตร โดยถือหลักผู้มีบุญมาก ปกครองผู้มีบุญน้อย "
...อ่านต่อ
พญานาคจะมีเรื่องทะเลาะกันก็เพราะเรื่องกามนี้เป็นหลัก คดี ที่เกิดขึ้นมักจะเป็น เรื่องเหล่านี้ ผู้ปกครองต้องตัดสินเกี่ยวกับ เรื่องผัวๆ เมียๆ ตลอดเวลา""พญานาคจะมีเรื่องทะเลาะกันก็เพราะเรื่องกามนี้เป็นหลัก คดี ที่เกิดขึ้นมักจะเป็น เรื่องเหล่านี้ ผู้ปกครองต้องตัดสินเกี่ยวกับ เรื่องผัวๆ เมียๆ ตลอดเวลา"
...อ่านต่อ
"การตัดสินต้องพิจารณาจากจุตินิมิตของนาคตนนั้นด้วยว่ามี ลักษณะเศร้าหมองหรือไม่ ต้องประกอบไปด้วย ๑. ความผิด ๒. กำลังจะหมดบุญ มีจุตินิมิตเกิดขึ้น" การลงโทษของพญานาคในลุ่มแม่น้ำ โขงนั้น มีหลายวิธี ตามลำดับดังนี้
...อ่านต่อ
"พญานาคในลุ่มแม่น้ำโขง จะรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขณะเสด็จลงจากดาวดึงส์เทวโลกแล้วเกิดปีติ จึงพ่นดวงไฟ หลากสีขึ้นมาเป็นพุทธบูชา"
...อ่านต่อ
"พญานาคบางตน ขณะจำศีลทนคิดถึงนางนาคมาณวิกาไม่ได้ ตบะแตกกลางคัน ต้องกลับวิมานก่อนกำหนดก็มี" การออกมาจำศีลของพญานาคนั้น ออกมาทั้งนาคเพศหญิง นาคเพศชาย แต่ โดยส่วนใหญ่ พญานาคเพศชายจะออกมา จำศีลมากกว่า และมักสามารถจะอยู่ได้ตลอด พรรษามากกว่า สาเหตุเพราะโดยปกตินาง นาคมาณวิกามีหน้าที่คอยร้องเพลง ร่ายรำ ระบำ ปรนนิบัติในวิมานของพญานาคเป็น ประจำ จึงติดนิสัยรักสวยรักงาม เต็มไปด้วย ราคะจริต ไม่ค่อยมีความอดทนที่จะอยู่รักษา ศีลให้ตลอดพรรษา
...อ่านต่อ
"ความมีสิริมงคล อันเป็นเครื่องรองรับมหาโชคมหาลาภทั้งหลาย ให้แก่ตนเอง ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะไปยังแห่งหนใดก็จะได้รับเกียรติ ได้รับการยกย่อง เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาตลอดไป
...อ่านต่อ
เหตุผลที่มีการกล่าวอ้างของผู้ประกอบการธุรกิจน้ำเมาและฝ่ายการเงินประการหนึ่ง คือ แม้จะเข้าหรือไม่เข้าตลาดหุ้น แต่เหล้าเบียร์ก็ขายได้มาก เพราะคนกินมากอยู่แล้ว จึงไม่เห็นว่าจะทำให้เกิดผลเสียเพิ่มขึ้นได้อย่างไร
...อ่านต่อ
นอกจากจะต้องสร้างกติกาป้องกันแล้ว ส่วนที่เป็นปัญหาสังคม ก็ควรจะหันมาช่วยกันบรรเทาให้ปัญหาลดลงด้วย
...อ่านต่อ
นอกจากนี้ ยังมีโรงงานผลิตเบียร์ 2 โรง โรงงานสุรา 16 โรง โรงงานผลิตถังไม้โอ๊ก 1 โรง โรงงานผลิตอิฐจากชานอ้อย 1 โรง โดยธุรกิจหลัก คือ ผลิต และจำหน่ายแอลกอฮอล์ เครื่อง ดื่มมีแอลกอฮอล์
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร