เปรียญเก้า..เปรียญแก้ว วันนี้.. สายตาทุกคู่กำลังจับจ้องมองมายังพระมหาเปรียญแต่ละรูปด้วยความชื่นชมยินดี ในแววตาแต่ละดวงได้ถ่ายทอดความรู้สึกในใจออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัด
...อ่านต่อ
แค่ถูกกฎหมายไม่พอ ตลาดหลักทรัพย์อ้างว่า ไม่รับจดทะเบียนธุรกิจผิดกฎหมาย แต่ธุรกิจสุราถูกกฎหมายสามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมทุนได้
...อ่านต่อ
... 3) เงินทุนมาก ผลิตมาก การตลาดมาก บริโภคมาก ผลกระทบมาก a) ธุรกิจสุรารุกขยายตัวอยู่ตลอดเวลา ( ทุ่มงบโฆษณาและการตลาด , ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ) ตัวอย่างความเคลื่อนไหว ได้แก่ “ บาคาร์ดี” ระบุปรับโครงสร้างภาษีกระทบตลาดน้ำเมายิ่งแข่งดุ เร่งเครื่องหาตลาดใหม่ ปูพรมตลาดไวท์ สปิริต ทุ่งงบกว่า 10 ล้านบาท ดันบอมเบย์ แซฟไฟร์แจ้งเกิด ขานรับแทรนด์ค็อคเทล - สถานบันเทิง พรีเมียมบูม พร้อมส่งแบรนด์เกรกุช วอดก้าพรีเมียเสริมทัพ มั่นใจสิ้นปีกวาดรายได้ 1,000 ล้านบาท โต 7 % ( ข่าวผู้จัดการรายวัน 10 มี . ค .48)
...อ่านต่อ
...วันเข้าพรรษา หมายถึง วันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจำที่ ไม่จาริกไปค้างแรมตามสถานที่ต่างๆ เว้นแต่มีกิจจำเป็น
...อ่านต่อ
....วันเข้าพรรษา หมายถึง วันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจำที่ ไม่จาริกไปค้างแรมตามสถานที่ต่างๆ เว้นแต่มีกิจจำเป็น เป็นระยะเวลา 3 เดือนในฤดูฝน คือตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ซึ่งวันเข้าพรรษาปีนี้ ตรงกับวันที่ 22 กรกฎาคม 2548
...อ่านต่อ
....เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเพ็ญ เดือน ๖ หรือวันวิสาขบูชาแล้ว ได้ทรงประทับเสวยวิมุตติสุข(ความสุขที่เกิดจากความสงบ)
...อ่านต่อ
...เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเพ็ญ เดือน ๖ หรือวันวิสาขบูชาแล้ว ได้ทรงประทับเสวยวิมุตติสุข(ความสุขที่เกิดจากความสงบ) ณ บริเวณที่ตรัสรู้ตลอด ๗ สัปดาห์ หลังจากนั้นได้ทรงพิจารณาว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นี้มีความลึกซึ้งละเอียดอ่อน ยากที่คนธรรมดาสามัญจะเข้าใจ แต่ด้วยพระมหากรุณาที่ทรงมีต่อมนุษยชาติ และเล็งเห็นว่าคนในโลกนี้แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท หรือดอกบัว ๔ เหล่า คือ
...อ่านต่อ
..เมื่อพูดถึงวันอาสาฬหบูชา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะทราบกันดีว่า เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่ง เพราะว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนา “ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร” ทำให้โกณฑัญญะ หนึ่งในปัจวัคคีย์เกิดดวงตาเห็นธรรม แล้วทูลขอบวชเป็นพระภิกษุ ถือเป็นพุทธสาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา และทำให้วันนี้เป็นวันที่มีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
...อ่านต่อ
....พุทธบุตรที่รักษาพื้นที่ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งหมด ๒๓๘ วัด ทั้งมหานิกาย และธรรมยุต ทุกรูปได้เป็นหนึ่งเดียวกัน และเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนา แม้นว่าภัยที่เกิดจากผู้ไม่ปรารถนาดีมีอยู่ใกล้ตัว แต่ทุกๆ รูปพร้อมหยัดสู้ อยู่เป็นหลักใจให้พุทธ-บริษัท ๔ จนหมดลมหายใจ เราในฐานะพุทธบริษัท ๔ จะคอยสนับสนุนค้ำจุนท่าน ดังคำที่ว่า  พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวัน ที่มีดวงเดียว .......บทสัมภาษณ์ความในใจ
...อ่านต่อ
..ช่วงนี้ ๒๓๘ วัด ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กำลังรอคอยความช่วยเหลือ จากชาวพุทธทั่วโลก แม้ท่านไม่ได้บอก ไม่ได้ ปริปาก มันแปลกตรงที่ว่าพุทธบุตรสามจังหวัด ท่านมีความอึดและอดทนมาก ท่านต้องรักษาพระศาสนาไว้ด้วยชีวิต รักษาวัดวาอารามที่บรรพบุรุษสร้างขึ้นมาให้เป็นที่ประดิษฐานพระรัตนตรัย เป็นที่แสวงบุญสร้างบารมีของลูกหลานสืบทอดต่อๆ กันมา อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน บ้างก็ประสบอุบัติเหตุจากการวางระเบิดบ้าง จากการเผาวัดวาอารามบ้าง สารพัดที่เขาจะทำกัน แต่ท่านก็ไม่ได้ปริปาก แต่ที่หลวงพ่อได้ทราบข่าว ได้ยินจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ส่งข่าวมา
...อ่านต่อ
..พุทธบริษัท ๔ ทั่วโลก ไม่นิ่งดูดาย ช่วยพุทธบุตร ๓ จังหวัดภาคใต้ รักษาพระพุทธศาสนา ขณะที่สถาณการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ ๓ จังหวัดภาคใต้ ยังคงยืดเยื้อสร้างความหวั่นวิตกให้กับประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ประชาชนบางพื้นที่ทนต่อการถูกคุกคามจากภัยมืดไม่ไหว จึงต้องตัดสินใจย้ายจากถิ่นที่ตนรักและหวงแหน
...อ่านต่อ
  (ปาฐกถาธรรม โดยพระเทพโสภณ ณ ท้องสนามหลวงในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เมื่อวันวิสาขบูชาที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔)
...อ่านต่อ
๖ ปี แห่งการบำเพ็ญเพียรในภพชาติปัจจุบัน หรือ ๒๐ อสงไขย กับ ๑ แสน มหากัป ของการสั่งสมบารมี และแล้ววันนี้ก็มาถึง
...อ่านต่อ
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์
...อ่านต่อ
.. “ พระเจ้าสุทโธทนะ ” กษัตริย์แห่งศากยวงศ์ มีพระอัครมเหสีทรงพระนามว่า “ มหามายาเทวี ” ทั้งสองพระองค์ทรงอยู่ร่วมกันมาด้วยความผาสุก จนกระทั่งพระเทวีทรงมีพระครรภ์ เมื่อพระครรภ์แก่จวนจะประสูติ พระนางได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระสวามี ให้แปรพระราชฐานไปประทับที่กรุงเทวทหะเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ก็เพื่อประสูติในตระกูลของพระนางตามประเพณีนิยมสมัยนั้น ๑
...อ่านต่อ
.....เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) วันพุธที่ ๑๗ เดือนพฤษภาคม พ . ศ . ๒๕๔๘
...อ่านต่อ
วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือ เดือน ๖ เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระพุทธเจ้า ประสูติ
...อ่านต่อ
..จากภาพลักษณ์อีกส่วนหนึ่งที่เป็นการทำลายศีลธรรมวัฒนธรรมไทย ปรากฏให้เห็น เมื่อ “ ฟูลมูนปาร์ตี้บาป ” ที่เกาะพะงัน จ . สุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่จัดงานมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมากให้ความสนใจ ชักชวนกันบริโภคเค็กเห็ดซึ่งเป็นยากระตุ้นทางเพศ ถือเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่ง ที่ทำให้เกิดอาการมึนเมา ขาดสติทำอะไรลงไปได้โดยไม่รู้สึกละอาย รวมไปถึงจับคู่ร่วมเพศกันอย่างเปิดเผย ตามแบบวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามาในสังคม ทำให้คนไทยซึมซับวัฒนธรรมต่างชาติจนลืมการรักนวลสงวนตัว
...อ่านต่อ
.. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยหลาย ๆ ด้าน เมื่อมีการพยายามพัฒนาให้เทียบทันอารยธรรมตะวันตกในช่วง ๑๐๐ กว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงรัฐบาลเริ่มทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก และฉบับต่อ ๆ มา เพิ่มคำว่า “ สังคม ” เข้ามาด้วย เพื่อมาใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าทันสมัย โดยมีการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุด้วยประดิษฐกรรมทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อจิตใจ ค่านิยม และความเชื่อถือของประชาชนเป็นอันมากทีเดียว
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร