เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


เวลาทีมีค่าทีสุด คือเวลาแห่งความสุขที่ใจเราอยู่กับบุญ อยู่กับศูนย์กลางกาย และนั่นแหละ คือ "เวลาที่แท้จริงของเรา"
...อ่านต่อ
วันนี้ (๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๓) เปีนวันที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งของโลกทีเดียว เพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากนํ้า ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
...อ่านต่อ
แต่ดั้งเดิม เมื่อค่านิยมทางวัตถุยังไม่เข้ามามีบทบาทเท่าใดในสังคมของคนไทย ความสำเร็จโดยส่วนใหญ่มุ่งไปทางด้านของนามธรรม คือการมีชีวิตอย่างเป็นสุขมากกว่า ด้วยการยอมรับกันในค่าของความซื่อสัตย์ความดี
...อ่านต่อ
หากเราย้อนกลับไปดูอดีตของประเทศไทย เราจะพบว่า ประเทศไทยเคยเป็นผู้นำทางด้านการเมืองการปกครอง วิทยาศาสตร์เทศโนโลยี การต่างประเทศ การเศรษฐกิจ การศึกษาและวัฒนธรรม
...อ่านต่อ
ฐานที่ 7 ฐานสำเร็จของชีวิต ถึงมีหลายเรื่องให้คิด แต่อย่าลืมคิดถึงศูนย์กลางกาย
...อ่านต่อ
ความฝันอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์คือความสำเร็จในชีวิต และความสำเร็จดังกล่าวนั้น ถูกมุ่งมั่นชัดเจนไปที่การทำงาน ด้วยระดับของตำแหน่งหน้าที่ ขีดของเงินตราเป็นสำคัญและด้วยกลไกของสังคม ทำให้สิ่งสำคัญที่สุด คือความสุขทางใจ ที่เป็นกุญแจใหญ่ที่สุดที่จะไขไปสู่ความสำเร็จนั้นถูกลืมและจางหายไป
...อ่านต่อ
แสงแดดที่แผดเผา ไม่เร่าร้อน เท่ากิเลสภายใน การทำสมาธิ หยุดใจไว้ภายใน เป็นการเผาไหม้กิเลสให้เป็นจุณ
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอยากให้เราไปพระนิพพาน ก็เพราะว่าพระองค์ทรงเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิด ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ตาม เกิดตายอยู่ในภพทั้ง ๓ ไม่ได้ประเสริฐอะไรก็แค่นั้น
...อ่านต่อ
วันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งขอนักสร้างบารมี ที่มุ่งจะศึกษาวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราได้กำหนดเอาวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ซึ่งเป็นวันบรรลุธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากนํ้า ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
...อ่านต่อ
ใจอยู่ที่กลาง คือ ใจที่ไม่ว่างจากความดี จิตใจที่เป็นพระย่อม ชำนะพญามาร
...อ่านต่อ
วันนี้ทั้งวันจะต้องทำใจให้ผ่องใส เนื่องจากเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันมาฆบูชาซึ่งเราชาวพุทธทราบกันเป็นอย่างดีว่า เป็นวันจาตุรงคสันนิบาต
...อ่านต่อ
ใจอยู่ก็รู้ใจไม่อยู่ก็รู้ มีสติก็รู้ ไม่มีสติก็รู้ เผลอก็รู้ ไม่เผลอก็รู้ ใจติดก็รู้ ใจหลุดก็ทราบ
...อ่านต่อ
ฝึกฝนใครไม่เกิน ฝึกฝนตน ฝึกฝนตน ไม่เกินฝึกฝนใจ
...อ่านต่อ
เพชรพลอยที่หม่นหมอง ไม่น่าเสียใจเท่าใจที่หม่นหมอง เพชรพลอยที่แตกราว ไม่น่าเสียใจเท่าใจที่แตกราว
...อ่านต่อ
เป้าหมายของชีวิตเราคือไปที่สุดแห่งธรรม เป้าหมายเบื้องต้นก็คือการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว มหาทานบารมีนี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่เราจะต้องสั่งสมเอาไว้ เพราะการไปที่สุดแห่งธรรมนั้นไม่ใช่ว่าจะไปง่าย
...อ่านต่อ
สมาธิ เหมือนปุ๋ยสมอง ปุ๋ยพืช ทำให้พืชงอกงาม ปุ๋ยสมองทำให้สมองมีปัญญางอกงาม
...อ่านต่อ
วันที่ ๖ สิงหาคมของทุกปี องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ย.พ.ส.ล.) ร่วมก้บองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ล.ล.) ได้กำหนดให้เป็นวันสมาธิโลก
...อ่านต่อ
ชีวิตใดก็ไร้ค่า ถ้าไม่สร้างบารมี ตั้งใจ มั่นใจ พอใจ สุขใจ หยุดใจ แล้วจะพบกับดวงใจ
...อ่านต่อ
วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูซา เป็นวันสำคัญทางพระพทธศาสนาวันหนึ่ง คือเป็นวันบังเกิดขึ้นของสังฆรัตนะ คือมีพยานตรัสรู้ธรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือได้รู้แจ้ง เห็นแจ้ง ตามที่ท่านได้สอนหนทางในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ที่เราเรียกว่าธรรมจักร
...อ่านต่อ
อย่าเริ่มต้นที่การเห็น ให้เริ่มต้นที่ความรู้สึก เหนือชัยชนะใดๆ คือการชนะใจตัวเอง
...อ่านต่อ
ในท่ามกลางความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาลนา เผ่าพันธฺุ์ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความแตกแยก ทะเลาะเบาะแวังกัน ขัดแย้งกัน เพราะคนเราโดยมากไปติดในเรื่องปลีกย่อย ยังไม่ได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของชีวิต
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร