เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


การทำพระนิพพานให้แจ้ง เป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพวกเราทุกคนและของมวลมนุษยชาติ เป็นสิ๋งที่ประเสริฐยิ่งกว่าการได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเสียอีก
...อ่านต่อ
ด้วยประโยชน์อันมากมายของสมาธิ ทำให้ผู้คนในประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างพากันตื่นตัว ฝึกนั่งสมาธิกันมากขึ้น ดังเช่นในประเทศสหรัฐอเมริการ มีคนนั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอถึงสิบล้านคน
...อ่านต่อ
ที่มาของเรื่องก็คือว่า เวลาพระออกบิณฑบาต พระท่านถอดรองเท้า โดยวินัยแล้ว ต้องถอดรองเท้า เป็นการให้ความเคารพในทานของผู้ให้
...อ่านต่อ
ทำตัวติดดิน ดีกว่าเย่อหยิ่งติดฟ้า
...อ่านต่อ
สุนัขอดโซ ได้กินนํ้าข้าวเปล่า ๗ วัน พอวันที่ ๘ จะกินข้าว ได้กินข้าว ๗ วัน พอวันที่ ๘จะกินกับ ได้กินกับ ๗วัน พอวันที่ ๘ จะขึ้นโต๊ะกินร่วมกับเจ้าของบ้าน
...อ่านต่อ
ยืนหยัดอย่างผู้รู้ เป็นอยู่อย่างผู้มีคุณธรรม
...อ่านต่อ
ท้องนาฤดูแล้งดินแตกระแหงลึก ๆ แต่ประสานกันได้เมื่อฝนตก ทราย กรวด ก้อนเล็กๆ แต่กระด้าง แม้ฝนตกท่วมฟ้าก็ไม่ยอมรวมกัน
...อ่านต่อ
พระพุทธเจ้าในท่ามกลาง ท่านหมายเอาพระสิทธัตถะราชกุมาร ที่ทรงสละราชสมบัติ ออกผนวชเพื่อแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ ได้ตรัสรู้ พบหนทางพระนิพพาน ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
...อ่านต่อ
การนั่งสมาธินอกจากจะทำให้ร่างกายและจิตใจมีความสุข ผ่อนคลาย สดชื่น แจ่มใสแล้วในปัจจุบันนี้ ผู้คนยังนิยมฝึกสมาธิเพื่อประโยชน์ในเรื่องการพัฒนาสติปัญญา และการรักษาโรคกันเป็นจำนวนมาก
...อ่านต่อ
ก็มีส่วนจริง การกรวดน้ำ คือ การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทำให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เราไม่ให้เขาก็ไม่ได้รับ
...อ่านต่อ
วัตถุต่างๆ ในโลกนี้ ต่างมีคุณสมบัติเฉพาะตัวของมัน ถ้าใครทราบคุณสมบัติเหล่านั้น ตามความเป็นจริง ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มาก
...อ่านต่อ
ปลดภาระก็ปลอดภาระ ปลดกังวลก็ปลอดกังวล
...อ่านต่อ
กรณียกิจ คืองานที่แท้จริงของมนุษย์ในอิริยาบถของพระอริยเจ้าที่ท่านพ้นแล้ว คือท่านั่งขัดสมาธิ ทำสมาธิคู้บัลลังก์ดำรงสติมั่น
...อ่านต่อ
ที่จริงเรื่องนี้พระพุทธศาสนาของเรามีคำตอบ แล้วว่า"นตฺถิ สนฺติปรํ สุขอื่นยิ่งกว่าใจสงบ ย่อมไม่มี " ซึ่งก็หมายความว่า ความสุขที่แท้จริง คือ ความสุข ที่เกิดขึ้นจากใจที่สงบนั่นเอง
...อ่านต่อ
บุญที่เราทำคือ ความสุขลํ้าของตัวเราเอง
...อ่านต่อ
เรื่องนี้ต่างกันแน่นอน พวกที่ใส่บาตรทุกวันได้รับอานิสงส์คือมีสมบัติให้ใช้ไม่ขาดมือจะรวยหรือเปล่าไม่ทราบ แต่สมบัติจะไม่ขาดมือ
...อ่านต่อ
คนทั่วไปมักเผลอสติ มีความเมาทางจิต ปล่อยจิต ล่งเสริมจิต ให้คิดจมอยู่ใน กามคุณ ๕ คือ รูป รส กลิ่น เสียง
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสสอนพวกเราทั้งหลายว่า "เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พึ่ง มีตนเป็นสรณะ อย่ามีสิงอื่นเป็นสรณะเลย จงเป็นผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง มีธรรมเป็นสรณะ อย่ามีสิงอื่นเป็นสรณะเลย"
...อ่านต่อ
ความต้องการไขว่คว้าหาความสุข หลีกหนีความทุกข์ที่ร้อยรัดดวงใจ เป็นความต้องการของมนุษย์ทุกเชื้อชาติ ศาสนา ทั่งที่อยู่ในวัยเด็ก วัยหนุ่มสาวและวัยชรา
...อ่านต่อ
ชีวิตต้องอดทน เพราะความสุขล้นมักอยู่ปลายทาง
...อ่านต่อ
ถ้าบริสุทธิ์มาก ก็ได้บุญมาก โดยเฉพาะถ้าบริสุทธิ์มั่นคงมุ่งตรงต่อมรรคผลนิพพานแล้วจะได้ผลเป็นบุญมากเป็นพิเศษชนิดได้ผลทันตาเห็นทีเดียว
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร