เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


คนแบกโลกมักโชคร้ายตายก่อนเขา เพราะมัวเอาความทุกข์จากทุกหน
...อ่านต่อ
ชาวพุทธเป็นคนที่มีเหตุผล ไม่ใช่คนงมงายเชื่อง่าย การที่คนใดคนหนึ่งจะเลือกใครมาเป็นศาสดาที่เคารพตนนั้น ที่ถูกต้องแล้วเขาควรจะต้องคำนึงถึงประวัติศาสดานั้นๆ เสียก่อน
...อ่านต่อ
โลกธรรม ทุกคนต้องเจอ หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ผู้บรรลุนิพพานแล้ว ถึงเจอโลกธรรมฝ่ายที่ทำให้ใจหวั่น (อนิฏฐารมณ์) ก็ไม่หวั่นกับความเสื่อมเหล่านั้น ถึงเจอโลกธรรมฝ่ายให้ทําให้(อิฏฐารมณ์) ก็ไม่ไหวกับความสุขจอมปลอม
...อ่านต่อ
ประตูที่ลืมปิด อมิตรย่อมได้ช่อง อินทรีย์ไม่คุ้มครอง มารคอยจ้องจับทำลาย
...อ่านต่อ
จิต คือ ธรรมชาติคิดอยู่ในตัวคนเป็นๆ และสามารถสั่งสมอารมณ์ไว้ ได้
...อ่านต่อ
ยึดบุคคลเป็นหลัก จะไดที่พักชั่วคราว ยึดธรรมะเป็นหลัก จะไดที่พักตลอดกาลนาน
...อ่านต่อ
มนต์ หมายถึง พุทธมนต์ เป็นโอวาทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ไว้
...อ่านต่อ
ข้าวทุกเมล็ด กับทุกคำ คือ สัมมา อะระหัง ข้าวทุกคำ คือ ดวงธรรมภายใน
...อ่านต่อ
นิพพาน แปลว่า ความดับ คือดับกิเลส ดับทุกข์ นิพพาน แปลว่า ความพ้น คือ พ้นทุกข์ พ้นจากภพสามและยังแปลได้อีกหลายอย่าง
...อ่านต่อ
"วิชชา" หมายถึง ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้ง ความเห็นที่เกิดจากจิตที่บริสุทธิ์ จากกิเลสทั้งหลาย แล้วเกิดปัญญาบริสุทธี้ รู้เห็นไปตามความเป็นจริง รู้ทั่วถึง รู้พร้อม แล้วก็รูไปสู่เป้าหมาย
...อ่านต่อ
ที่มาของการสวดมนต์เช้า-เย็น ก่อนนั่งสมาธินั้น คือสมัยเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนม์อยู่ พระองค์มักให้โอวาทแก่ พระภิกษุและประชาชนที่มาเฝ้าเป็นประจำทั้งเช้าทั้งเย็น
...อ่านต่อ
พระพุทธองค์ทรงพบว่า พื้นฐานตามความจริงของชีวิตแล้วชีวิตทุกคนเป็นทุกข์ แต่ไม่รู้ เหมือนคนพิการหมดเมือง เลยไม่ทราบว่า คนที่เป็นคนสมบูรณ์นั้นเป็นอย่างไร มหาบุรุษเป็นอย่างไรแต่อย่างไรก็ตาม คนมีบัญญา ยิ่งอายุมากยิ่งรู้ตัวว่าเป็นทุกข์ ซึ่งได้เพียงรู้ แต่ไม่เห็น จึงไม่รู้จะแก้อย่างไร
...อ่านต่อ
งานยุ่งไม่เป็นเหตุให้ใจยุ่ง แต่ใจยุ่งเป็นเหตุให้งานยุ่ง
...อ่านต่อ
เมื่อ ๘๐ กว่าปีที่ผ่านมา หลวงพ่อวัดปากนํ้า ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) ท่านได้อุทิศชีวิตปฏิบัติธรรมจนค้นพบวิชชาธรรมกาย ณวัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง
...อ่านต่อ
ผลในชาตินี้ ทางการแพทย์ยืนยันว่าใครที่บริคจากโลหิตไป ร่างกายก็จะผลิตเม็ดเลือดขึ้นมาใหม่ที่บริสุทธิ์ และมีคุณภาพสูงกว่า เพื่อทดแทนโลหิตที่บริจาคไป
...อ่านต่อ
หากมนุษย์ยอมทำทุกอย่าง โดยยอมเสียเวลาทั้งชีวิต เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขแล้ว แต่ทำไมสิ่งที่แสวงหานั้น กลับให้ผลลัพธ์ที่มีความทุกข์พ่วงท้ายมาเสมอ
...อ่านต่อ
เวลาแม้น้อยนิด สามารถเปลี่ยนเป็นสมบัติมหาศาลได้ แต่สมบัติมหาศาล ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเวลา แม้เพียงหน่อยหนึ่งได้
...อ่านต่อ
ชาวสวนชาวไร่หลังจากเผาหญ้า ถางป่าแล้ว ต้องรีบปลูกพันธุพืชที่ต้องการลงไป หากปล่อยทิ้งไว้ หญ้าและวัชพืชต่างๆที่ไม่ต้องการ ก็จะกลับขึ้นมางอกงามใหม่อีก
...อ่านต่อ
วันนี้เป็นวันของพระสัมมาส้มพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นด้วยกายเนื้อ ไต้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาส้มพุทธเจ้า แล้วก็เป็นวันที่คับขันธปรินิพพานมาตรงกันเป็นวันเดียวที่อัศจรรย์ยิ่ง
...อ่านต่อ
เป็นความจริงที่ว่า ความทุกข์เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องประสบและวิธีการดับทุกข์ที่ดีที่สุด ก็คือการทำสมาธิเจริญภาวนา
...อ่านต่อ
ทางที่ดีเมื่อจะทำบุญควรให้เป็นบุญล้วนๆ คือ ครบองค์ประกอบ ทั้ง ๔ ข้างต้นนั่นแหละ และทำให้สม่ำเสมอ อย่าเปิดโอกาสให้บาปเก่าๆในชาติก่อนๆ ส่งผลได้เป็นอันขาด ชีวิตของเราจะได้มีความสุขราบรื่นตลอดไป
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร