เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสสอนพวกเราทั้งหลายว่า "เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พึ่ง มีตนเป็นสรณะ อย่ามีสิงอื่นเป็นสรณะเลย จงเป็นผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง มีธรรมเป็นสรณะ อย่ามีสิงอื่นเป็นสรณะเลย"
...อ่านต่อ
ความต้องการไขว่คว้าหาความสุข หลีกหนีความทุกข์ที่ร้อยรัดดวงใจ เป็นความต้องการของมนุษย์ทุกเชื้อชาติ ศาสนา ทั่งที่อยู่ในวัยเด็ก วัยหนุ่มสาวและวัยชรา
...อ่านต่อ
ชีวิตต้องอดทน เพราะความสุขล้นมักอยู่ปลายทาง
...อ่านต่อ
ถ้าบริสุทธิ์มาก ก็ได้บุญมาก โดยเฉพาะถ้าบริสุทธิ์มั่นคงมุ่งตรงต่อมรรคผลนิพพานแล้วจะได้ผลเป็นบุญมากเป็นพิเศษชนิดได้ผลทันตาเห็นทีเดียว
...อ่านต่อ
ใจคนเป็นของละเอียดยิ่งนัก เห็นได้ก็แสนยาก หนำซํ้ามักตกไปในอารมณ์ตามความใคร่
...อ่านต่อ
ทุกชีวิตในโลกต่างถูกพิพากษาแล้วว่า ต้องตาย อย่างแน่นอน ถ้านักโทษประหารที่เดินเข้าลู่หลักประหารด้วยอาการสนุกคะนอง เราก็จะตำหนิเขาว่า คนบ้า
...อ่านต่อ
เหงื่อถ้าไม่ไหลออกจะตกในกลายเป็นน้ำตาเพราะฉะนั้น เกิดเป็นคนแล้ว จะต้องทำงานฝากฝีมือให้คนรุ่นหลังถือเป็นครู
...อ่านต่อ
ต้นไม้ที่เกิดรวมกันเป็นป่าดงแต่ละต้นย่อมช่วยปะทะลมพายุให้แก่กัน จึงยืนต้นอยู่ได้นานผิดจากต้นไม้ที่เกิดอยู่โดดเดี่ยว แม้จะเป็นไม้เจ้าป้าสูงใหญ่ก็ตามจำต้องโต้พายุดามลำพัง ย่อมโค่นลงได้ง่าย
...อ่านต่อ
กว่าจะรู้ว่า อะไรบุญ อะไรบาป อะไรดื อะไรชั่ว ก็ทำบาปทำชั่วเสียเยอะแยะ ครั้นบาปนั้นตามให้ผล ก็แทบกลับเนื้อกลับตัวไม่ทัน ถึงแม้จะกลับตัวทัน ก็ไม่ราบรื่นเท่าที่ควร ส่วนใครที่ไม่เคยก่อบาปก่อกรรมไว้ก่อน ก็รอดตัวไป
...อ่านต่อ
ผู้จะพ้นวัฏสงสารได้ต้องมืพื้นใจที่สำคัญ คือ ศรัทธาและปัญญา อย่างยิ่ง เนื่องจากทานทำแล้วให้ผลง่ายและเร็ว
...อ่านต่อ
เกิดเป็นคนก็มีหน้าที่ติดตัวมาทันที โดยหลีกเลียงไม่ได้
...อ่านต่อ
วัดในโลกนี้ เมื่อถือกำเนิดก็เกิดขึ้นเพราะสถานที่แห่งนั้น มีพระภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างอุทิศชีวิตเป็นเดิมพันเข้าไปอยู่อาศัยที่นั่น
...อ่านต่อ
ผู้ชายที่จะได้ชื่อว่าสามี ก็เพราะเลี้ยงดูภรรยา ผู้หญิงที่จะได้นามว่า ภรรยา ก็เพราะทำตัวเป็นคนน่าเลี้ยง
...อ่านต่อ
พระภิกษุเถระ พระมัชฌิมะ พระนวกะในยุคปัจจุบัน ก็ต้องบำเพ็ญภาวนาอย่างอุทิศชีวิตเช่นกัน จึงจะสามารถบรรลุโลกุตรธรรมได้เช่นเดียวกับพระปัจเจกพุทธเจ้าในอดีตกาล
...อ่านต่อ
วันหนึ่งเราต้องแก่ ต้องตาย สิ่งที่อยากได้ด้วยกันทุกคน คือความปีติ ปลื้มใจ ไว้หล่อเลี้ยงใจให้สดชื่น
...อ่านต่อ
ต้นไม้ที่ดูดนำ ดูดปุ๋ย อากาศ เข้าไปสะลมไว้ในต้นจนสมบูรณ์ แต่ ถึงฤดูแล้วยังไม่ออกดอก ออกผล ก็ต้องโค่นทิง
...อ่านต่อ
ในทางตรงกันข้าม ถ้าวัดใดก็ตาม ไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองโดยเฉพาะไม่สามารถแจกจ่ายโลกุตรธรรมให้กับประชาชน วัดๆนั้นก็จะต้องกลายเป็น "วัดร้าง" อย่างแน่นอน
...อ่านต่อ
ความสามารถทางกาย เรืยกว่า ฝีมือ แต่มีความลามารถอีกประการ หนึ่งทางปาก เรียกว่า ปาก
...อ่านต่อ
ดาบคม แต่ไม่มีฝัก ระเบิดอันตราย แต่ไม่มีสลักนิรภัย ล้วนสามารถให้คุณและโทษภับผู้ใช้ได้เท่าๆกันเพราะปราศจากการควบคุม
...อ่านต่อ
การที่วัดใดวัดหนึ่งจะร้างหรือไม่ร้าง การที่พระพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองหรือตกต่ำ ก็ขึ้นอยู่กับว่า วัดๆ นั้นทำประโยชนให้แก่สังคมมากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะการเป็น "ผู้ให้ความเจริญด้านจิตใจด้วยกุตรธรรมแก่สังคม"
...อ่านต่อ
ความรู้ทุกอย่างหรือความเป็นพหูสูตของคนเราก็เช่นกัน เป็นเพียงช่วงเตรียมตัวก่อนจะใช้งานเก่านั้นความรู้จะช่วยเราได้จริงต่อเมื่อเรามีศิลปะ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร