เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


ใเวงนี้ เป็ดเทอมใหม่ ทุกสถาบันจึงอยู่ในฤดูกาลรับน้องใหม่ ผมเองในฐานะที่เคยเป็น รุ่นพี่รับน้องใหม่กับเขามาก่อน
...อ่านต่อ
หญิงอีกคนชื่อ ‘นางมาคันทิยา’ ก็ได้ตำแหน่งแห่ง อัครมเหสี ในสำนักของพระราชา. ได้ยินว่า นางเป็นธิดาของพราหมณ์ชื่อ ‘มาคันทิยะ’ ในแคว้นกุรุ
...อ่านต่อ
ผมก็ยังไม่แนใจว่า สังคมในมหาวิทยาลัยจะสวยงาม อย่างที่วาดฝืน ไว้หรือไม่ แต่ที่แน่ๆ ตอนนี้ผมก้าวเข้าไปอยู่ที่นั่นเรืยบร้อย
...อ่านต่อ
พระเจ้าอุเทนได้มีพระราชเทวีอีกพระองค์หนึ่ง ทรง พระนามว่า ‘พระนางวาสุลทัตตา’ เป็นพระราชธิดาของ พระเจ้าจัณฑปัชโชต.
...อ่านต่อ
แต่ก็เหมือนเป็นความโชคดีที่ แม่ชอบพาก้อยไปเข้าวัดฟังธรรมตั้งแต่เล็กๆ จึงทำให้ก้อยได้มีโอกาสรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์
...อ่านต่อ
พอใกล้สอบกลางภาคหรือปลายภาค ก็ตามทีหลายๆ คนก็จะมีปัญหา คือ เตรืยมตัวไม่ค่อยทัน อ่านหนังสือไม่จบ
...อ่านต่อ
ในกาลนั้น เศรษฐีนามว่า ‘ภัททวติยะ’ ในภัททวดีนคร ได้เป็นอทิฏฐบุพพสหาย ) ของ โฆสกเศรษฐีแล้ว.
...อ่านต่อ
"นอกจากป็ญญาแล้ว ตถาคตสรรเสริญว่า ขันติเป็นคุณธรรมอย่างยิ่ง"นี่เป็นพระดำรัสของพระสัมมาล้มพุทธเจ้า ที่แสดงให้เห็นว่า ถ้าหากไม่มีความอดทนเป็นพื้นฐานก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้
...อ่านต่อ
นี่เป็นครั้งแรกที่ผมตัดสินใจ เขียนเล่าประสบการณ์ด้านการศีกษาของตัวเอง
...อ่านต่อ
เล่ากันว่าสมัยหนึ่ง พระอนุรุทธผู้มีอายุได้ ไปเมืองกบิลพัสดุ์พร้อมด้วยภิกษุ ๕๐๐ รูป.
...อ่านต่อ
ผมชื่อ น้อง ปีแปด เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ยัง ไม่ได้รู้อะไรไปเสียทุกเรื่อง แต่คติประจำการสืกษาเล่าเรียนของผมก็คือ "ถูกเป็นครู"
...อ่านต่อ
เล่ากันว่า วันหนึ่งพระนางมัลลิกาเทวีนั้น เสด็จเข้าไปยังซุ้ม สำหรับสรงสนาน ทรงชำระพระโอษฐ์แล้ว
...อ่านต่อ
ลำดับนั้น พระโพธิสัตว์ได้กราบทูลพระราชาอย่างนี้ว่า “ข้าแต่พระมหาราชเจ้า พระองค์จะให้ข้าพระองค์ชี้ตัวโจรอย่างเดียวเท่านั้นมิใช่หรือ?”
...อ่านต่อ
เมื่อมหาชนส่งเสด็จกลับแล้ว เทพยดาทั้งหลายพากันมาด้วยเพศมนุษย์ พาข้ามขุนเขา ๗ ลูก นำไปสู่ป่าหิมพานต์ทรงบรรพชาเพศเป็นดาบส
...อ่านต่อ
พระโพธิสัตว์ได้กลับไปบ้านในเวลาเช้า พวกชาวเมืองทำมณฑปที่ใกล้ประตูพระราชวัง ตกแต่งที่ประทับสำหรับพระราชา พระราชาเสด็จลงจากปราสาท
...อ่านต่อ
แม้พระราชา ก็ทรงมีพระประสงค์จะทรงนำเรื่องอื่นมาเปรียบเทียบอีก แต่ชาวเมืองลุกขึ้นร้องว่า “ท่านเสนาบดีทำอะไร จะเอาโจรกินเนื้อมนุษย์ไว้ทำไม
...อ่านต่อ
ก็และครั้นกราบทลูอย่างนี้แล้ว ไดกล่าวอย่างนี้อีกว่า“พระเวสสันดรนั้นควรพระราชทานข้าวน้ำและผ้านุ่ง ผ้าห่มเสนาสนะ เพราะว่าของนั้นสมควรแก่พราหมณ์ทั้งหลาย
...อ่านต่อ
“ส่วนบุคคลบางคนคือ คนทำลายมิตร คนอกตัญญูคนใจบาป ถูกกระแสน้ำพัดลอยไป ช่วยฉุดมือให้ขึ้นจากแม่น้ำได้
...อ่านต่อ
ฝ่ายอาจารย์ทั้ง ๔ ถือพระแสงขรรค์ ยืนอยู่ภายในประตูวังแต่เช้า. เมื่อไม่เห็นมโหสถมาก็เสียใจ ไปเฝ้าพระราชา.ครั้นตรัสถามว่า “เป็นอย่างไร. ท่านทั้งหลายฆ่ามโหสถแล้วหรือ?
...อ่านต่อ
พระราชาทรงมีรับสั่งให้หัวหน้านั้นเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามว่า “เขาว่า แกมีมนต์หรือ?”“ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีมนต์
...อ่านต่อ
ขณะนั้น แม่น้ำคงคาเปี่ยมน้ำ เห็นแม่น้ำคงคานั้นแล้ว ต่างก็ดำริและอธิษฐานว่า ‘แม่น้ำคงคาเปี่ยมน้ำ. เกลื่อนด้วยปลาร้าย ไม่มีทาสหรือมนุษย์ที่มากับพวกเรา
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร