สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จัดอบรมศีลธรรมเยาวชน

 

 


       

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙-๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ วัดราษฎร์สังคม บ้านหนองซอน จังหวัดมหาสารคาม วัดสาขาของวัดพระธรรมกาย โดยพระอธิการลำเพย ชยาภาโส จัดอบรมส่งเสริมศีลธรรมเยาวชนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโพน และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๗ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๑๒๖ คน ในการอบรมครั้งนี้ จัดเป็นรุ่นที่ ๔ ในช่วงเข้าพรรษา หลักสูตรการอบรมเน้นการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา วัฒนธรรมชาวพุทธ มารยาทไทย และสอบธรรมะชิงทุนการศึกษา ทำให้นักเรียนเข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปมากขึ้น อาราธนาศีล ๕ ได้ มีระเบียบวินัย รักพระพุทธศาสนามากขึ้น

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร