สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จัดอบรมศีลธรรมเยาวชนแผนกช่าง

 

 

เมื่อวันที่ ๙-๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จ.ราชบุรี จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ปวช.๑ ให้กับนักศึกษาจำนวน ๘๗ คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนผาสุกวนิช จ.ราชบุรี จัดการอบรมเป็นครั้งที่ ๖ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา กฎแห่งกรรม และโทษของสุรา และบุหรี่ โดยมีผู้อำนวยการของวิทยาลัย นายวิฑูรย์ เยี่ยมเวช เป็นประธานเปิดการอบรม และมีพระวิทยากร โดยเน้นฐานกิจกรรมขั้นพื้นฐานของช่าง เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีคุณธรรม คือ วินัย เคารพ อดทน รู้จักการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา ผ่านกิจกรรมตักบาตร สวดมนต์ นั่งสมาธิ อาราธนาศีล ๘ ปลูกฝังให้เป็นคนเก่งและคนดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกประเภท รวมทั้งเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตแก่ชาวโลก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร