สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เพชรบุรีอบรมจริยธรรมทางธุรกิจ

 

 

เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนผาสุกวนิช จ.ราชบุรี จัดโครงการอบรมจริยธรรมทางธุรกิจแก่ นักศึกษา ปวช.ปี ๓ จำนวน ๑๗ คน ที่เป็นแกนนำ และจะตั้งชมรม R&D TC ณ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนผาสุกวนิช เพื่อให้นักศึกษา มีโอกาสได้ศึกษาหลักธรรม ในพระพุทธศาสนา และโทษของสุราและบุหรี่ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ และเป็นคนดีของสังคม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร