สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมสามเณร โรงเรียนปริยัติสามัญ วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบูรณ์

อบรมสามเณร โรงเรียนปริยัติสามัญ วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

    ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ ได้จัดอบรมสามเณร โรงเรียนปริยัติสามัญ วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 จำนวนกว่า 100 รูป ในโครงการ “สามเณรดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม” ซึ่งเป็นการปัจฉิมนิเทศเพื่อปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2556 โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาอุเทน สิริภทฺโท ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ เป็นประธานสงฆ์ในพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ 

ส่วนในวันสุดท้ายได้รับความเมตตาจากพระศรีพัชรโรดม ผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติสามัญ วัดมหาธาตุ เมตตามาเป็นประธานในพิธีปิด โดยได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สามเณรดีศรีมหาธาตุ ผู้มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนที่ดี และได้มอบวุฒิบัตรแก่สามเณรที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

อบรมสามเณร โรงเรียนปริยัติสามัญ วัดมหาธาตุ

อบรมสามเณร โรงเรียนปริยัติสามัญ วัดมหาธาตุ

อบรมสามเณร โรงเรียนปริยัติสามัญ วัดมหาธาตุ

อบรมสามเณร โรงเรียนปริยัติสามัญ วัดมหาธาตุ

อบรมสามเณร โรงเรียนปริยัติสามัญ วัดมหาธาตุ

อบรมสามเณร โรงเรียนปริยัติสามัญ วัดมหาธาตุ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร