สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สรุปข่าวพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ /April 2004

เนื่องจากวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day ) ทางองค์การอนามัยโลก Word Health - Organization (WHO) ได้ประกาศมอบรางวัล ""Tobacco Free World - Award"" แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) และ น.พ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะบุคคลดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่รณรงค์ให้เห็นโทษอันตรายของการสูบบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพ และ ต่อสู้เพื่อให้สังคมไม่ยอมรับว่าการสูบบุหรี่เป็นเรื่องปกติในสังคมต่อไป

และในวันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน วันงดสูบบุหรีโลก ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๗ ( World No Tobacco Day 2004) ณ บริเวณชั้น ๑ ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง (MBK Center) และเป็น ผู้แทนจากองค์การ อนามัยโลกประทานรางวัลดังกล่าว แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (โดยมีพระ- ภาวนาวิริยคุณ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทนในการรับรางวัล) และ น.พ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์

 

พระวิสุทธิโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานพิธีหักดิบตัดใจจุดไฟเผาบุหรี่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ กองอบรมพระกัลยาณมิตร หมู่บ้านสามัคคีธรรม วัดพระธรรมกาย โดยมี คณะพระภิกษุ จำนวน ๑๒๕ รูป จากทั่วประเทศที่เข้าโครงการ อบรมพระกัลยาณมิตรรุ่นที่ ๔๘ ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

 

พระมหาอิทธิพงศ์ ปัญญาวังโส พระอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกาย เป็นประธานในพิธีเปิดปฐมนิเทศนักเรียนธรรม ศึกษา และบาลีสาธิต เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ อาคารเรียน ๒ โดยมีนักเรียนธรรมศึกษาทั้งชาย และหญิง ร่วมพิธี ปฐมนิเทศ ประมาณ ๒๐๐ คน

 

พระอนุรุทธ เลขาธิการยุวสงฆ์โลก ประธานสงฆ์ฝ่ายเถรวาท ประเทศ นิวซีแลนด์ พระอาจารย์ซิน เหลียน ไห่ ประธานยุวสงฆ์แห่งไต้หวัน และพระ อาจารย์ดาวันสาประธานยุวสงฆ์แห่งประเทศศรีลังกา ได้นำคณะยุวสงฆ์โลก อาทิ ยุวสงฆ์จากญี่ปุ่น ไต้หวัน ศรีลังกา ฮ่องกง ออสเตรเลีย มาเลเซีย ลาว สวิสเซอร์แลนด์ เนปาล อินโด นีเซีย จากมหานิกาย วัชรยาน และหินยาน เข้าพบพระภาวนาวิริยคุณ เจ้าอาวาส วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ อาศรมบัณฑิต เพื่อเข้ามา ศึกษาการทำงาน ด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนา และแลกเปลี่ยนทัศนคติ ในการทำงาน
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร