สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สมาธิแก้วรุ่นที่ ๒๖

 ระหว่างวันที่ ๙-๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ กองภาวนา วัดพระธรรมกาย จัดอบรมสมาธิแก้ว รุ่น ๒๖ ณ หมู่บ้านปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวพุทธ การรักษาศีล ๘ การฝึกสมาธิเบื้องต้นและการนำสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ๔๘ คน เป็นชาย ๑๑ คน หญิง ๓๗ คน ซึ่งทุกคนมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้นและประทับใจมากที่ได้มีโอกาสเข้ามารับการอบรมในครั้งนี้

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร