สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีเปิดการ ประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

                 พิธีเปิดการ ประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
         
พระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการ ประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ประจำปี 2557 ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และได้รับเกียรติจากนายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน ว่า การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักภาษาบาลีหรือภาษามคธ อันเป็นภาษาที่จารึกหลักคำสอนของพระพุทธองค์ โดยเมื่อผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้อย่างดีแล้ว ก็จะสามารถศึกษาหลักพุทธธรรมตามพระไตรปิฎกให้เข้าใจได้อย่างแตกฉานและลึกซึ้ง อันจะเป็นประโยชน์สำคัญต่อการสืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้เรียน แล้วแปรเปลี่ยนออกมาเป็นแนวปฏิบัติ ดังนั้นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้จัดประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ประจำปี 2557 ขึ้น โดยอาราธนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ จำนวน 200 รูป เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอน เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ ในด้านการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ให้สอดรับกับความเป็นไปในปัจจุบัน อีกทั้งยังเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการจัดการศึกษา หล่อหลอมจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูให้เข้มแข็งและมั่นคงยิ่งขึ้น”
 
 
 
 

  ประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

 ประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

 ประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

 ประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

 ประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

 ประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร