สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการความดีสากล

โครงการความดีสากล

     ณ ห้องพุทธางกูร ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ส่วนงานรักษาพัฒนาผู้ประสานงานการศึกษาและครูแกนนำ ฝ่ายเลขานุการส่วนงานโรงเรียนคณะกรรมการบ้าน วัด โรงเรียน และโครงการความดีสากล ในอุปถัมภ์พระราชภาวนาจารย์ ได้จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรความดีสากลต้นแบบ UG IDOI ภารกิจท้าฝัน Mission1 ปลุกยักษ์ความดีสากล เพื่อการพัฒนาและเผยแผ่อย่างยั่งยืน ประจำปีพุทธศักราช2557 โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ไพฑูรย์ สุขิโต เป็นประธานสงฆ์

สำหรับโครงการพัฒนาหลักสูตรความดีสากลต้นแบบในวันนี้ มีคณาจารย์ คณะครูอาสาเดินทางมาจากทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอภารกิจ UG เป็นรายบุคคล และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง โดยผ่านบทฝึกความดีสากล5ประการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติ เพื่อรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรความดีสากลให้เป็นต้นแบบที่สมบูรณ์ และเป็นแม่บทในการอบรมของศูนย์สาขาภายในประเทศ โดยจะทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเผยแผ่ในระหว่างวันที่5-20 สิงหาคม พุทธศักราช 2557 เป็นต้นไป

 

โครงการพัฒนาหลักสูตรความดีสากลต้นแบบ UG IDOI

โครงการพัฒนาหลักสูตรความดีสากลต้นแบบ UG IDOI

โครงการพัฒนาหลักสูตรความดีสากลต้นแบบ UG IDOI

โครงการพัฒนาหลักสูตรความดีสากลต้นแบบ UG IDOI

โครงการพัฒนาหลักสูตรความดีสากลต้นแบบ UG IDOI

โครงการพัฒนาหลักสูตรความดีสากลต้นแบบ UG IDOI

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร