สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5"

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
และโรงเรียนการกุศลของวัดทั่วประเทศ 
จัดทำโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5"
เพื่อสร้างความปรองดอง-สมานฉันท์ของคนในชาติ
 

จัดทำโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5"

จัดทำโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5"

จัดทำโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5"

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร