สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการรักษาศีล 5 โดยทางคณะสงฆ์และฆราวาส

          ...ปัจจุบันในสังคมไทยได้เกิดความแตกแยกหลากหลายความคิด และมีหลากหลายวิธีที่จะทำให้สังคมลดความขัดแย้งเหล่านั้นได้ หนึ่งในนั้นที่สามารถสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้สังคมไทยได้เป็นอย่างดีและเกิดขึ้นได้จริง คือ โครงการรักษาศีล 5 โดยทางคณะสงฆ์และฆราวาส ได้ร่วมมือประสานร่วมกัน วันนี้ DMC NEWS มีรายงานเรื่องนี้มาให้ติดตามกัน

โครงการรักษาศีล 5 โดยทางคณะสงฆ์และฆราวาส

โครงการรักษาศีล 5 โดยทางคณะสงฆ์และฆราวาส

โครงการรักษาศีล 5 โดยทางคณะสงฆ์และฆราวาส

โครงการรักษาศีล 5 โดยทางคณะสงฆ์และฆราวาส

โครงการรักษาศีล 5 โดยทางคณะสงฆ์และฆราวาส

โครงการรักษาศีล 5 โดยทางคณะสงฆ์และฆราวาส

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร