สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สอบพระปริยัติธรรม ชั้นนวกภูมิ ณ วัดไทยพุทธคยา-อินเดีย อำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

สอบพระปริยัติธรรม ชั้นนวกภูมิ  

ณ วัดไทยพุทธคยา-อินเดีย อำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย 

 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบหมายให้ผู้แทนไปเปิดสนามสอบพระปริยัติธรรม ชั้นนวกภูมิ ณ วัดไทยพุทธคยา-อินเดีย

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบหมายให้ผู้แทนไปเปิดสนามสอบพระปริยัติธรรม ชั้นนวกภูมิ ณ วัดไทยพุทธคยา-อินเดีย

 

       สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้มอบหมายให้ผู้แทนนำข้อสอบธรรม ชั้นนวกภูมิ พร้อมเฉลย โดยอำนวยการสอบรวมกับคณะสงห์วัดไทยพุทธคยา-อินเดีย โดยพระเทพโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา-อินเดีย หัวหน้าพระธรรมฑูต สายประเทศอินเดียเนปาล ได้จัดโครงการส่งเสริมพระปริยัติธรรมระหว่างพรรษา โดยขอให้พิจารณาเปิดสอบพระปริยัติธรรม ชั้นนวกภูมิ ณ วัดไทยพุทธคยา-อินเดีย อำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย 
       ทั้งนี้การสอบธรรมชั้นนวกภูมิของสำนักเรียนวัดปากน้ำนั้นได้ริเริ่มดำเนินการมาเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2507 จนถึงปัจจุบัน ในการนี้มีนักเรียนจากวัดต่างๆ ทั้งจากประเทศอินเดียและประเทศเนปาล ประกอบด้วยวัดไทยพุทธคยา,วัดพุทธสาวิกา,วัดเมตตาพุทธาราม,วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา,วัดป่ามุจลินท์, วัดนวมินทรธัมมิกราช,วัดไทยนาลันทา,วัดพุทธสิกขาลัย,วัดป่าพุทธคยา,วัดเนรัญชราวาส,วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์,วัดไทยเชตวันมหาวิหาร,วัดไทยนวราชรัตนาราม,วัดไทยลุมพินี ทั้งนี้มีจำนวนนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น 105 รูปคน 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร