สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดโครงการชุมชนคุณธรรม พลัง บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดโครงการชุมชนคุณธรรม พลัง บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)

ภายใต้โครงการชุมชนรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข

 

โครงการชุมชนรักษาศีล 5 วัดนายโรง

โครงการชุมชนรักษาศีล 5 วัดนายโรง

 

       นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาร่วมกับวัดนายโรง จัดพิธีเปิดชุมชนคุณธรรมพลัง บวร  (บ้าน วัด โรงเรียน) ภายใต้โครงการชุมชนรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข เพื่อสนองงานตามดำริของพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช รวมถึงการฟื้นฟู 3 องค์กรหลัก บ้าน วัด โรงเรียน ให้มีส่วนขับเคลื่อนสังคม โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และค่านิยม 12 ประการ 

       โดยมีพระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมไทย ให้มีความเข็มแข็งและมีความสุข รวมถึงนโยบายการพัฒนาคนในชาติให้มีคุณธรรม จริยธรรม ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย สร้างสันติสุขให้สังคมอย่างยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด และโรงเรียน ให้มีบทบาทพัฒนาคนในชุมชน และร่วมเปิดทูนสถานบันหลักของชาติ น้อมนำหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดชุมชนรักษาศีล 5 

       โดยวัดนายโรงซึ่งเป็นชุมชนรักษาศีล 5 แห่งแรกในกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมขนอื่นในกรุงเทพมหานครได้แลกเปลี่ยนเรียนรูัซึ่งกันและกันและในอนาคนอันใกล้นี้จะเกิดชุมชนรักษาศีล 5 ทั่วประเทศ ที่จะรวมสังคมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร