สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทและบวชเนกขัมมศีลจาริณี

    วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท และบวชเนกขัมมศีลจาริณี

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกามหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทและบวชเนกขัมมศีลจาริณี

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทและบวชเนกขัมมศีลจาริณี

 

      วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ หรือ SBAC ได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท และบวชเนกขัมมศีลจาริณี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2557  โดยในปีนี้มีผู้อุปสมบท ทั้งหมด 72 คน บรรพชา จำนวน 129 คน และบวชเนกขัมมศีลจาริณี จำนวน 128 คน ซึ่งเป็นนักเรียนจากวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ , วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจสะพานใหม่ , วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี และบุคคลภายนอกจากหน่อยงานภาครัฐและเอกชนในชุมชนเขตสายไหม ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี 

      พร้อมทั้งได้กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นการแสดงออก ถึงความสมัคสมานสามัคคีอย่างดียิ่ง ระหว่างบ้าน วัด วิทยาลัย ชุมชน เป็นการส่งเสริมเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณธรรมและความรู้ เป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษา ควรค่าแก่การยกย่องของสังคม เพราะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับการศึกษาจะทำให้อนุชนมีความสามารถในวิชาการและมีจิตใจสูง มีจิตใจดี เป็นพลเมืองดีต่อไป

      สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเดียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึก แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และศึกษาคำสอนของพระพุทธศาสนาและพัฒนาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร