สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ก้าวแรกกับการพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำ        เมื่อวันที่ ๖-๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จ.ราชบุรี จัดโครงการอบรม "ก้าวแรกกับการพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำ" ให้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง และวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  จำนวน ๕๐ คน โครงการอบรมครั้งนี้ มีกิจกรรมพิเศษมากมาย เช่น เดินทางมาทัศนศึกษาวัดพระธรรมกาย ฝึกฝนคุณธรรมผ่านฐานกิจกรรม วินัย เคารพ อดทน และฐานวัฒนธรรมชาวพุทธ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้จักวิธีการปัดกวาด เช็ด ถู การจัดพับเก็บสิ่งของ เสื้อผ้า และการขัดวิมาน ฝึกความเป็นผู้มักน้อย  สันโดษ กินง่าย อยู่ง่าย จากการรักษาศีล ๘ และมีชีวิตที่พอเพียงกับการบริโภคปัจจัย ๔ เป็นการสอนให้ดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในสังคม สอนให้ห่างไกลจาก   สิ่งเสพติดให้โทษ ให้สำนึกในพระคุณบิดามารดา และความสำคัญของการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร