สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 จ.ปทุมธานี

     พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 
จังหวัดปทุมธานี 

 

พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 จ.ปทุมธานี 

      ณ ห้องประชุม บริษัท บางกอกก๊าซ จำกัดมหาชน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สำนักงานวัฒนธรรม จ.ปทุมธานี ร่วมกับ จ.ปทุมธานี จัดมอบป้ายหมู่ย้านรักษาศีล  5 ชาวประชาเป็นสุข โดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 และในโอกาสนี้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา และประธานโอวาทเพื่อเป็นสิริมงคลและแนวทางในการ ปฏิบัติตนตามหลักศีล 5 

      นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวนโยบายสนองโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วน นายวินชัย ยางกูล รองผู้ว่าราชการ จ.ปทุมธานี กล่าวรายงาน โดยมีส่วนราชการหมู่บ้านรักษาศีล 5 , หมู่บ้านรักษาศีล 5  , ชุมชนรักษาศีล 5  ,สถานศึกษารักษาศีล 5 และสถานประกอบรักษาศีล 5 จ.ปทุมธานี เข้ารับป้ายรวมทั้งสิ้น 688 แห่ง  

      สำหรับพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข จ.ปทุมธานี ในครั้งนี้โดยได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์ จ.ปทุมธานี นำโดยพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระสังฆาธิการทุกระดับ และความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรส่วนปกครองท้องถื่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ประกอบการ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน จ.ปทุมธานี ได้น้อมนำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน มีความปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งจะส่งผลให้มีความสงบสุข สันติสุข เกิดความรัก ความสามัคคี กลมเกลียวกัน ลดปัญหาความขัดแย้ง มีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร