สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ คณะสงฆ์หนเหนือ ประจำปี 2557

พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ 
คณะสงฆ์หนเหนือ ประจำปี 2557

 

พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ คณะสงฆ์หนเหนือ ประจำปี 2557

      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาให้สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หน ตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ประจำปี 2557 โดยมีพระสงฆ์ที่ได้รับสมณศักดิ์ตั้งใหม่ จำนวน 229 รูป ได้รับเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ จำนวน 213 รูป  และได้รับทรงตั้งทวนสมณศักดิ์ จำนวน 2 รูป รวมทั้งหมด 444 รูป ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจองทอง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ คณะสงฆ์หนเหนือ ประจำปี 2557

      โอกาสนี้สมเด็จพระพุฒาจารย์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาว่า ขอแสดงความชื่อชมยินดี และมุทิตาจิตต่อทุก ๆ รูป ที่ได้รับพระราชทานสัญญษบัตรพัดยศ พระครูสัญญาบัตร ประจำปี 2557 ทุก ๆ รูป ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย มีความแตกฉานในพระไตรปิฏก มีความรู้สามารถในการแนะนำสั่งสอนประชาชน ให้ละความชั่ว ประพฤติความดี และมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม เพราะฉะนั้นการพระราชทานสัญญาบัตรนั้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริญให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง แก่คณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา จึงถือว่าเป็นมงคลอย่างสูงยิ่งแก่พระสงฆ์ ที่ได้รับสัญญาบัตรพัดยศ 
 
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร