สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สอบบาลีประโยค1-2 ถึง ประโยค 5

สอบบาลีประโยค1-2 ถึง ประโยค 5

 

      พระภิกษุสามเณรทั่วประเทศเข้าสอบบาลีตั้งแต่ประโยค 1-2 ถึงเปรียญธรรม ประโยค 5 ทั้งส่วนกลาง สวนภูมิภาค และที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

      ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ได้จัดสอบบาลีสนามหลวงและบาลีศึกษาประโยค 1-2 จนถึงประโยค 5 ทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยประโยค 1-2 สอบวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ สอบวิชาแปลมคธเป็นไทย  ,วิชาบาลีไวยากรณ์ ,เปรียบญธรรมประโยค 3 สอบวันที่ 13 ถึง 15 กุมภาพันธ์ สอบวิชาบาลีไวยากรณ์ ,วิชาแปลมคธเป็นไทย ,วิชาสัมพันธ์ไทย และวิชาบุรพภาค ,เปรียญธรรมประโยค 4 และ เปรียญธรรมประโยค 5 สอบวันที่ 13 ถึง 14 กุมภาพันธ์ ซึ่งเปรียญธรรมประโยค  4 สอบวิชาแปลมคธเป็นไทย ( วิชาแปล ) ,วิชาแปลไทยเป็นมคธ  ( วิชาแต่ง ) ส่วนเปรียญธรรมประโยค  5 สอบวิชาแปลมคธเป็นไทย ( วิชาแปล ) และวิชาแปลไทยเป็นมคธ (วิชาแต่ง )

      ทั้งนี้ทางสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ได้ทำสถิติผู้ขอเข้าสอบบาลีสนามหลวงและบาลีศึกษา ไว้ดังนี้ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประโยค 1 -2 จำนวน 22,285 รูป ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 30 รูป  ,เปรียญธรรมประโยค 3 จำนวน 6,385 รูป ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 15 รูป ,เปรียญธรรมประโยค 4 จำนวน 2,588 รูป ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 17 รูป  ,เปรียญธรรมประโยค 5 ประโยค  จำนวน 1,497 รูป ประเทศสหรัฐอเมริกาจำวน 22 รูป  ส่วนบาลีศึกษามีเฉพาะส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้  ประโยค1-2 จำนวน 153 คน เปรียญธรรมประโยค3 จำนวน 48 คน ,เปรียญธรรมประโยค 4 จำนวน 22 คน ,และเปรียญธรรมประโยค 5 จำนวน 14 คน

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร