สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบโอวาทวันมาฆบูชา

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 
มอบโอวาทวันมาฆบูชา

     ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบโอวาทเนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2558 ขอให้คนไทยยึดหลักโอวาทปาฏิโมกข์ พร้อมรักษาศีล 5 เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต สังคมและประเทศชาติ

     สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีโอวาทวันมาฆบูชา ปีพุทธศักราช 2558 ความว่า วันมาฆบูชา คือ วันบูชาในวันเพ็ญเดือน 3 นับเป็นวันสำคัญของชาวโลก เพราะเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประทานหลักคำสอนสำคัญที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก ในท่ามกลางที่ประชุมพระอรหันต์ 1,250 องค์ คำสอนดังกล่าวเรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์ ประกอบด้วยหลักการ 3 ,อุดมการณ์ 4 และวิธีการ 6 ในที่นี้ จะกล่าวถึงวิธีการ 6 ประการ ได้แก่

     การไม่กล่าวร้ายผู้อื่น การไม่ทำร้ายผู้อื่น การสำรวมตนอยู่ในกฎระเบียบ การรู้จักประมาณพอเพียง การอยู่ในความสงบ และการพัฒนาจิตใจให้สูงส่ง หากมนุษย์น้อมนำหลักธรรมทั้ง 6 มาปฏิบัติกันถ้วนหน้า อยู่กันด้วยความรักสามัคคี ด้วยความตระหนักในคุณค่าของกันและกัน สังคมจะมีความสุขอย่างยั่งยืน

     อาตมาภาพ ขอเชิญชวนท่านทั้งหลาย ได้น้อมนำหลักธรรมทั้ง 6 ประการมาปฏิบัติ เริ่มต้นด้วยการรักษาศีล 5 ห่างไกลอบายมุขสิ่งเสพติด และทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว น้อมถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทั้งสองพระองค์ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต สังคมและประเทศชาติของเราทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร