สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยี่ยมชมชมรมพุทธฯ

 

   

         เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙ คุณลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ สภาผู้แทนราษฎร  และคณะกรรมาธิการ เยี่ยมชมการทำงานด้านเยาวชน ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล โดยชมนิทรรศการแสดงผลงานอบรมผู้นำเยาวชนของชมรมพุทธศาสตร์สากลและเครือข่ายต่างๆ เช่น โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า  โครงการอบรมธรรมทายาทชาย ธรรมทายาทหญิง โครงการส่งเสริมการปลุกกระแสและพัฒนาแหล่งเรียนรู้คุณธรรมในสถานศึกษา NONA Club และเครือข่ายชมรมพุทธฯในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ