สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมอาสาสมัคร การศึกษาเพื่อศีลธรรม

อบรมอาสาสมัคร การศึกษาเพื่อศีลธรรม

อบรมอาสาสมัคร การศึกษาเพื่อศีลธรรม

      วันนี้สำนักการศึกษา วัดพระธรรมกาย จัดอบรมอาสาสมัครการศึกษาเพื่อศีลธรรม VME จำนวนกว่า 100 ท่าน โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ไพฑูรย์ สุขิโต รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลก เป็นประธานสงฆื เปิดการอบรม ซึ่งในโอกาสนี้ได้กล่าวให้โอวาทว่า อาสาสมัครทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ มีมโนปณิธานที่จะช่วยงานพระพุทธศาสนา ด้วยการปลูกฝังศีลธรรมแบบบูรณาการ โดยเราจะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการทำทาน รักษาศีล และการเจริญสมาธิภาวนา พร้อมทั้งได้เห็นภาพรวมของการทำหน้าที่อาสาสมัคร การศึกษาเพื่อศีลธรรม นอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติเพื่อให้เห็นผลจริง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งโครงการนี้เป็นการขยายผลในดำริของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ที่ท่านต้องการปลูกฝังธรรมะสู่ประชาชน โดยทุกท่านจะได้มาช่วยงานในพระพุทธศาสนา โรงเรียน เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้เชื่อมต่อกับผู้ปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และวัด ดังนั้น บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน จึงเกิดขึ้นได้ 

อบรมอาสาสมัคร การศึกษาเพื่อศีลธรรม

      จากนั้นทุกท่านได้ฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง โครงการอาสาสมัครการศึกษา วัตถุประสงค์ บทบาท หน้าที่และจรรยาบรรณในการทำหน้าที่ VME โดยอาจารย์อุดร ขันธ์ชลี และการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง โครงการของการศึกษาของประเทศไทย โดย ดร.อรทัย มูลคำ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรระดับสูง สถาบันข้าราชการพลเมืองสำนักงาน กพ  นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวข้ออื่น ๆ อาทิ ความดีสากล อานิสงส์ของทาน ศีล ภาวนา และยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร