สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ หนตะวันออก

      พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ หนตะวันออก

 

พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ หนตะวันออก

      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาการให้สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตะวันออก ภาค 10,11,12 ประจำปี พ.ศ.2557 โดยมีพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งใหม่ จำนวน 313 รูป ได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ 231 รูป รวม 544 รูป เข้ารับสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตรในครั้งนี้

พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ หนตะวันออก

      ในโอกาสนี้สมเด็จพระพุฒาจารย์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาว่า การพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ สำหรับสมณศักดิ์นั้นเป็นสิ่งที่โบราณราชประเพณีที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาทรงพระราชทานแก่พระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติเป็นคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา และพระสงฆ์ที่มีความรู้ความเข้าใจในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างถ่องแท้ สามารถที่จะเอาคำสั่งสอนมาเผยแพร่แก่ชาวโลก ให้ประชาชนได้มีโอกาสละความชั่ว ประพฤติความดี เป็นคุณเป็ประโยชน์แก่การปกครองและการพัฒนาประเทศชาติ สมณศักดิ์นั้นเป็นสิ่งที่จะต้องได้มาหรือพระราชทานด้วยอำนาจของคุณงามความดีอย่างแท้จริง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร