สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

 

      ด้วยสำนักงานแม่กลองบาลีสนามหลวงได้อนุมัติเปิดการเรียนการสอนบาลีและจัดสอบบาลีสนามหลวงขึ้นในสหรัฐอเมริกา โดยใช้ชื่อว่า สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา และมอบหมายให้สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการสอบบาลีานามหลวง ณ สำนักสอบสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา วัดไทยสอสแองเจลิส เมืองนอร์ท ฮอลลีวูด รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ชั้นประโยค 1-2 ถึง ประโยค ป.ธ.5 โดยมีกำหนดสอบครั้งที่ 1 ในวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม พ.ศ.2558 และครั้งที่ 2 (สอบซ่อม) ในวันที่ 20 - 22 มิถุนายน พ.ศ.2558

      เพื่อให้การดำเนินสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบการสอบของกองบาลีสนามหลวงอย่างเคร่งครัด อาศัยอำนาจตามมติในที่ประชุมมหาเถรสมาคม ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

ประธานที่ปรึกษา
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา

             สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์           สมเด็จพระพุทธชินวงศ์          สมเด็จพระพุฒาจารย์          พระพรหมวชิรญาณ
             พระพรหทคุณาภรณ์                    พระพรหมสุธี                        พระพรหมดิลก                    พระพรหมโมลี
             พระพรหมสิทธิ                            พระพรหมบัณฑิต                  พระพรหมเสนาบดี               พระธรรมโมลี
             พระธรรมสิทธิเวช                         พระเทพญาณมหามุนี            พระเทพรัตนมุนี                   พระเทพมงคลวิเทศ
             พระเทพกิตติสารมุนี                     พระเทพสารมุนี                     พระเทพกิตติวิมล                พระราชมงคลรังษี

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร