สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมพระนักเทศน์ ณ วัดราชโอรสาราม

    อบรมพระนักเทศน์ 
    ณ วัดราชโอรสาราม

อบรมพระนักเทศน์ ณ วัดราชโอรสาราม

      สำหรับพิธีเปิดได้รับความเมตตาจากพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามวรวิหาร เป็นประธานและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้ารับการอบรม  โดยแต่ละวันได้กราบนิมนต์พระมหาเถรานุเถระ ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรม มาบรรยายหัวข้อต่าง ๆ โดยเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้รับความเมตตาจากพระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฒโฑ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย บรรยายธรรมเรื่อง ศีลและเทคโนโลยีการเผยแผ่ เพื่อเพิ่มทักษะให้พระภิกษุที่เข้าอบรม สามารุใช้สื่อเทศน์สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีหลักการในการเทศน์สอนธรรมะแก่ญาติโยม โดยเน้นถึงสาระธรรมที่เป็นหัวใจของการเทศน์สอน และอ้างอิงหลักธรรม ปลูกฝังสัมมาทิฏฐิ 10 ประการ 

อบรมพระนักเทศน์ ณ วัดราชโอรสาราม

      นอกจากนี้ยังได้บรรยายถึงภาพรวมของพระพุทธศาสนาทั่วโลก ถึงสภาวะการณ์ปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ชาวต่างชาติกำลังให้คงามสนใจพระพุทธศาสนา และศาสตร์ของสมาธิเป็นอย่างมาก แต่ยังขาดการเผยแผ่เชิงรุกอย่างเป็นระบบ รวมถึงแนะแนวทางในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ให้กลับมาแข็งแรงมั่นคง ให้สามารถเผยแผ่ไปทั่วโลก
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร