สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มหาเถรสมาคมแต่งตั้งพระสังฆาธิการ

   มหาเถรสมาคมแต่งตั้งพระสังฆาธิการ

มหาเถรสมาคมแต่งตั้งพระสังฆาธิการ

      ในการประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ อาคารประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน ในการนี้สมเด็จพระมหาวันรัต กรรมการเถรสมาคม รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต ได้เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการ ดังนี้

 - พระปริยัติโมลี วัดสารนาถธรรมาราม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เจ้าคณะอำเภอระยอง (ธรรมยุต) เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดระยอง 

 - พระครูปิยธนาทร วัดอัมรินทราราม อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เจ้าคณะอำเภอสวนผึ้ง (ธรรมยุต) และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมรินทราราม เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธรรมยุต)

 - พระเทพญาณเวที เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงคำ และเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยา

 - พระครูอนุสิฐธรรมสาร วัดพระธาตุดอยกอมู อำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน

- พระโสภณพัฒโนดม วัดโพธาราม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา  เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดพะเยากิตติมศักดิ์ 

 - พระครูวิบูลกิตติคุณ วัดปากปาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าอาวาสวัดปากปาด และรองเจ้าคณะอำเภอปากปาด  เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากปาด

 - พระครูสถิต สังวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเนินชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าคณะตำบลป่าคาย  เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลป่าคาย 

 - พระปลัดประจวบ วุฑฒิจารี วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ในหน้าที่ฝ่ายเผยแผ่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร