สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกศาสนูปถัมภ์ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกศาสนูปถัมภ์ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกศาสนูปถัมภ์ 1

      ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี สมาชิกศาสนูปถัมภ์ 1 เข้ารับการอบรมหลักสูตรคุณธรรมพื้นฐาน 1 โดยได้รับความเมตตาจากพระสัญชัย สัญญาชโย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักบุคคลกลาง เป็นประธานสงฆ์ เปิดการอบรม ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกทุกคนมีเป้าหมายที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา ทั้งยังสอดคล้องกับปณิธานขององค์กร 

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกศาสนูปถัมภ์ 1

      นอกจากนี้ยังปลูกฝังให้สมาชิกทุกท่าน รักในการสร้างบารมี พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกในการเป็นเจ้าขององค์กร ทั้งนี้ทุกท่านยังได้ฝึกการพัฒนาศักยภาพตน เพื่อพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ สมาชิกได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงในเรื่องวัฒนธรรมชาวพุทธ การทำทาน รักษาศีล และทำสมาธิภาวนา พร้อมทั้งนำหลักสากลมาใช้ ผ่าน 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย สำหรับบรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาชิกทุกท่านมีความตั้งใจที่จะมาเรียนรู้คุณธรรมพื้นฐาน ทั้งยังให้ความร่วมมือทุกกิจกรรม เป็นอย่างดี

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร