สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสงฆ์ภาค 2 จัดบูธนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5

  คณะสงฆ์ภาค 2 
  จัดบูธนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5

คณะสงฆ์ภาค 2 จัดบูธนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5

      โดยทางคณะสงฆ์ภาค 2 ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง ได้เปิดบูธนิทรรศการ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ บริเวณรอบพระอุโบสถ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

คณะสงฆ์ภาค 2 จัดบูธนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5

      โดยในครั้งนี้คณะทีมงาน ได้มีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้น โดยการทำเวปไซต์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งกรจัดทำเวปไซต์ไม่ได้จัดทำขึ้นในเฉพาะจังหวัดสระบุรีเท่านั้น แต่เป็นการเปิดกว้าง เป็นเวปไซต์ในดำริของพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี โดยจะถวายบูชาธรรมสมเด็ขพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งถือเป็นสื่อกลางและความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของทุกหน่วยงานและของทุกภาคส่วนด้วย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร